Aktualizujte prosím svůj prohlížeč:

Váš webový prohlížeč Internet Explorer 11 je zastaralý a již není podporován.

Zobrazení obsahu a funkčnosti není zaručeno.

Výluka odpovědnosti

Obecné poučení

Společnost DMG MORI a její přidružené společnosti poskytují tento web dle následujících podmínek Omezení odpovědnosti:

Kdykoli navštívíte náš web nebo jiné části naší internetové prezentace, přijímáte tímto tyto podmínky. Pokud toto Omezení odpovědnosti nepřijímáte, nepoužívejte tento web ani nestahujte materiály z něj.


Ochrana autorských práv

Veškerý obsah tohoto webu, jako například text, grafika, loga, obrázky, audionahrávky, ikony tlačítek, digitální stahování, softwarové a datové kompilace, je majetkem skupiny DMG MORI, jejích přidružených společností či třetích stran a je chráněn německými i dalšími národními zákony na ochranu autorských práv. Kompilace veškerého obsahu na tomto webu je výlučným majetkem DMG MORI a je chráněna zákony na ochranu autorských práv. Veškerý software na tomto webu je výlučným majetkem společnosti DMG MORI nebo jejích dodavatelů softwaru a je rovněž chráněn zákony na ochranu autorských práv.

 
Obchodní známky, vzory a patenty

Různé produkty zobrazené na tomto webu jsou chráněny německými, americkými či jinými patenty, užitnými vzory či průmyslovými vzory.

Veškeré obchodní známky i další grafické prvky, loga, hlavičky, ikony tlačítek, skripty, názvy produktů a služeb zobrazené či používané na tomto webu mohou být chráněny jako obchodní známky nebo tzv. trade dress či jinak chráněny ve prospěch společnosti DMG MORI, její dceřiné společnosti či třetí strany. Zvláště pak názvy, slova, nadpisy, formulace, loga, ikony, grafika nebo návrhy na stránkách tohoto webu mohou být chráněny zapsanými či nezapsanými obchodními známkami nebo zapsanými či nezapsanými průmyslovými vzory ve vlastnictví DMG MORI Co., Ltd., DMG MORI AG nebo souvisejících společností skupiny DMG MORI. Takovéto obchodní známky a trade dresses nesmí být používány ve spojení s žádným produktem či službou, která nespadá pod DMG MORI, a to žádným způsobem, který by mohl zmást zákazníky, či způsobem, který by znevažoval nebo poškozoval DMG MORI.

Následuje nevýhradní seznam obchodních známek (např. žádostí o zapsání obchodní známky nebo zapsaných obchodních známek) anebo značek služeb (např. žádostí o zapsání značky služby nebo zapsané značky služby) společnosti DMG MORI Co., Ltd., DMG MORI AG nebo souvisejících společností skupiny DMG MORI v Německu, Japonsku, Evropské unii, USA anebo dalších zemích či jurisdikcích:

DMG MORI, CELOS, CTX, DMC, DMU, duoBLOCK, monoBLOCK, MILLTAP, Robo2Go, 3D quickset, ATC Application Tuning Cycle, MPC Machine Protection Control, DMG MORI gearMILL, gearSKIVING, DMG MORI ERGOline, DMG SLIMLine, COMPACTline, DMG MORI SMARTkey, Shop Turn 3G, DMG MORI Thermal Control, toolSTAR, speedMASTER, powerMASTER, 5X-torqueMASTER, compactMASTER, proTIME, μ Precision, DDM, BMT, DCG, ORC, ZEROCHIP, Deckel Maho, DMG, DMG MORI Finance, ISTOS.

Pokud se název, logo či vzhled na předchozím seznamu nevyskytuje, neznamená to zřeknutí se jakýchkoli práv duševního vlastnictví ze strany skupiny DMG MORI ani s ní spojených společností vůči názvu produktu či služby nebo logu, případně vůči konfiguraci nebo návrhu produktu, neboť tato práva jsou výslovně vyhrazena. Výše uvedená informace je považována za přesnou, není to však zaručeno. Podrobnější informace získáte v záznamech příslušných registrů duševního vlastnictví. 


Licence a přístup na web

DMG MORI vám tímto uděluje omezenou licenci k přístupu a osobnímu použití tohoto webu, ale nikoli ke stahování (s výjimkou ukládání do cache stránek) či úpravám jakékoli jeho části bez předchozího písemného souhlasu DMG MORI. Tato licence se nevztahuje na jakékoli komerční využití tohoto webu či jeho obsahu, a to mj. včetně dalšího prodeje, sběru a využívání jakéhokoli popisu stroje, jeho popisu, použití či ceny, nebo jakéhokoli použití těžby dat, robotického či jiného sběru dat a extrakčních nástrojů. Tento web ani žádná jeho část nesmí být reprodukována, kopírována, duplikována, prodávána, distribuována či jakkoli jinak využívána k jakémukoli komerčnímu účelu bez předchozího písemného souhlasu DMG MORI. Tato omezení vás nicméně nezbavují práva na reprodukování, stahování, kopírování, duplikování či tištění dat z tohoto webu za účelem aplikace, použití, ovládání, prodeje, instalace či distribuce našeho produktu, za předpokladu, že tento produkt byl legálně zakoupen. Tento web byste měli používat pouze k zákonem povoleným účelům.


Popis produktu

DMG MORI a jeho přidružené společnosti se snaží o co nejvyšší přesnost a aktuálnost. DMG MORI nicméně nezaručuje, že popisy produktů či další obsah tohoto webu bude přesný, spolehlivý, aktuální, úplný a prostý chyb. Zakoupíte-li produkty DMG MORI, přijímáte tím Obchodní podmínky. Prosím, prostudujte si je pečlivě ještě před uskutečněním objednávky.


Omezení záruk a odpovědnosti

Tento web je společností DMG MORI poskytován „tak, jak je“ a „tak, jak je dostupný“. DMG MORI nečiní žádné tvrzení a neposkytuje žádnou záruku, ať už výslovnou či implicitní, ohledně fungování tohoto webu, nebo informací, obsahu, materiálů či produktů obsažených na tomto webu. Výslovně souhlasíte s tím, že tento web používáte pouze na své vlastní riziko.

V plném rozsahu povoleném zákonem se DMG MORI zříká jakýchkoli záruk, ať výslovných či implicitních, a to mj. včetně implicitní záruky obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. DMG MORI nezaručuje, že tento web, jeho servery či e-maily odeslané z DMG MORI jsou prosté virů či jiných škodlivých prvků. DMG MORI nenese odpovědnost za jakékoli škody vyplývající z používání tohoto webu, a to mj. včetně přímých, nepřímých, nahodilých, trestněprávních a následných škod. Toto omezení neplatí v případě, že DMG MORI jedná úmyslně nebo s hrubou nedbalostí.

V případě, že platné zákony nedovolují takovéto omezení implicitních záruk, nebo vyloučení určitých škod, a tyto zákony se na vás vztahují, výše uvedená omezení záruk pro vás nemusí platit.

Webová stránka DMG MORI může obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran. Společnost DMG MORI nenese žádnou odpovědnost za obsah těchto webových stránek a nevyjadřuje ani nepodporuje takové webové stránky ani jejich vlastní obsah, protože společnost DMG MORI neovlivňuje informace o těchto webových stránkách a nenese odpovědnost za jejich obsah a informace, které jsou na nich uvedeny. Vstup na tyto webové stránky je na vlastní nebezpečí.


Rozhodné právo a řešení sporů

Tím, že navštívíte naši internetovou prezentaci, souhlasíte s tím, že bez ohledu na kolizní právní normy se tyto smluvní podmínky a jakékoli případné spory, které by mohly vzniknout mezi vámi a společností DMG MORI nebo jejími přidruženými společnostmi, budou řídit německým právem. V případě vzniku sporu bude tento předán k rozhodnutí příslušnému soudu ve Stuttgartu.


Zásady webu

Vyhrazujeme si právo zčásti či úplně ukončit, upravit, doplnit či změnit náš web. Vyhrazujeme si rovněž právo kdykoli změnit naše produkty, zásady webu, smluvní podmínky i toto omezení odpovědnosti.


Kontakt

Daniel Piegsa

DMG MORI
, vedoucí digitálního marketingu

Tel: +49 89 / 2488359 00
Fax: +49 89 / 2488359 02
daniel.piegsa@dmgmori.com