Integrovaná Digitalizace

FAMOT GRAND OPENING S PRŮCHODNOU DIGITÁLNÍ TVORBOU HODNOT

ADAMOS: VÝROBA STROJŮ UTVÁŘÍ DIGITALIZACI

ADAMOS je strategická aliance v oblasti výroby strojů a zařízení pro témata budoucnosti strojírenství – Průmysl 4.0 a Industrial Internet of Things (IIoT). Cílem je sloučit know-how z konstrukce strojů, jejich výroby a informačních technologií tak, aby bylo možno zvládnout digitální výzvy budoucnosti a vyvíjet řešení a produkty na bázi IIoT se zřetelem na potřeby zákazníků.

ADAMOS: BEZ ALTERNATIV A NEZÁVISLÝ NA VÝROBNÍCH SPOLEČNOSTECH

Vrcholné jednání německé spolkové vlády v Norimberku věnované začátkem prosince 2018 problematice digitalizace ještě více ozřejmilo, jak důležitý je Internet věcí pro rozvoj průmyslu a jaký význam budou mít takové platformy zejména pro malé a střednís. podniky. Této významné akce se zúčastnila také společnost ADAMOS GmbH.

Společnost ADAMOS se představila mimo jiné v rámci panelové diskuse na téma „Platformy a umělá inteligence“. Dr. Marco Link, jednatel společnosti ADAMOS, přitom zdůraznil partnerský přístup digitalizační iniciativy ADAMOS „od strojařů pro strojírenství“.

„Kolaborativní myšlení“ je od založení tohoto podniku před rokem pevně zakotvený v DNA společnosti, zdůraznil Dr. Marco Link. Dále vyzdvihl, že ADAMOS je mnohem více než pouhá technologická platforma. Partnerům ADAMOSu se dostává komplexní podpory ve smyslu realizace digitální transformace u jejich zákazníků.

Interdisciplinárně se všemi účastníky ADAMOSu i jejich zákazníky

„Digitalizaci výroby lze realizovat s potřebnou orientací na zákazníky pouze interdisciplinárně a ve spolupráci se všemi účastníky,“ je přesvědčený také Christian Thönes jako předseda představenstva společnosti DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, jedním ze zakládajících členů ADAMOSu.

Jako příklad za DMG MORI jmenoval servisní platformu WERKBLiQ, která od února bude jako plně integrované řešení k dispozici na IIoT platformě ADAMOS, a to „nezávisle na výrobních společnostech pro všechny účastníky ADAMOSu a jejich zákazníky, po celém světě až do Číny,“ zdůraznil (přečtěte si k tomu také reportáž o WERKBLiQ na stranách 44 a 45 tohoto čísla).

SPOLEČNÁ INOVACE VE SVÉ NEJKREATIVNĚJŠÍ FORMĚ

HIGHLIGHTS​​​​​​​

„Digitální obrobek“ přiřadí data z různých strojů napříč různým krokům ve výrobě, určitému výrobku. Nápad k této společné inovaci pochází z jedné akce „ADAMOS Hackathon“.

  • Přehled všech obrobků zpracovaných na vybraných strojích
  • Detailní náhled pro vybrané obrobky s příslušnými informacemi napříč všemi stroji a kroky procesu
  • Rozsáhlá API pro opakované použití partnery ADAMOSu
ADAMOS
ADAMOS offers the mechanical and plant engineering sector a unique combination of network and technology. ADAMOS currently has 10 partners, including among others Weber Maschinenbau GmbH and Mahr GmbH, and is open to further partners.


IIoT PLATFORMA ADAMOS: ŠKÁLOVATELNÁ, OTEVŘENÁ, PRŮKOPNICKÁ

Technický základ pro digitální produkty a obchodní modely dodávají IIoT platformy, které jsou předpokladem pro propojení milionů různých strojů, zařízení a přístrojů. Získaná data lze prostřednictvím platformy
průchodně zaznamenat, vizualizovat, kontrolovat a využít pro ovlivňování procesů. ADAMOS nabízí otevřenou a co do výrobců neutrální IIoT platformu pro zpracování dat a tvorbu digitálních aplikací.

IIoT platforma ADAMOS

  • Nezávisle použitelné moduly s rozsáhlými funkcemi
  • Důsledná integrace modulů pro rychlý a snadný vývoj aplikací
  • Kontinuální rozšiřování modulů

Nezávisle na výrobních společnostech a po celém světě až po Čínu

Dr. Tim Busse, jednatel společnosti ADAMOS a navíc šéf společnosti WERKBLiQ GmbH, dceřinné společnosti DMG MORI, využívá příležitost k odkazu na další partnery a zákaznicky orientované atributy ADAMOSu, jako např. urychlení inovací cestou sdílení znalostí napříč branžemi. Jako ukázkový příklad uvádí ko-inovační projekt „DIGITAL WORKPIECE“ na ADAMOSu, který umožňuje kontrolu a dokumentaci všech relevantních informací o výrobcích přes všechny stroje napříč celým výrobním procesem.

Dalšími přesvědčivými partnerskými referencemi ADAMOSu pro aplikace orientované na zákazníky jsou „ECOSCREEN EQUIPMENT ANALYTICS“ společnosti DÜRR, „FACTORY CHAT“ společnosti ASM nebo různá řešení od KM.ON Ecosystems skupiny KARL MAYER.

Kromě toho nabízí IIoT platforma ADAMOS samozřejmě různé koncepce mimo stěžejní rozsah funkčností, například možnost mandantů, škálovatelnost a vysokou disponibilitu.

ADAMOS – PŘEHLED

  • ADAMOS Kolaborativní digitalizační iniciativa od strojařů pro strojírenství
  • Partnerská síť ADAMOS Urychlení inovací výměnou znalostí napříč branžemi
  • IIoT platforma ADAMOS Rozsáhlé funkce pro efektivní vytváření digitálních aplikací
  • Aplikace Na míru šité pro strojírenství, individuální a společný vývoj pro problémy podobného charakteru

ROZHOVOR – CELOS CONNECTIVITY

KONEKTIVITA JAKO ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD PRO PRŮMYSLOVÝ INTERNET

KONEKTIVITA JAKO ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD PRO PRŮMYSLOVÝ INTERNET

Nejpozději loni bylo zřejmé, že k digitalizaci neexistuje alternativa ani pro výrobce obráběcích strojů, ani pro jejich zákazníky. O nadcházejících 12 měsících jsme vedli rozhovor s Tommym Kuhnem, jednatelem společnosti DMG MORI Software Solutions GmbH.

Pane Dr. Kuhne, jak hodnotíte rok 2018?
Digitalizace enormně nabrala na rychlosti. Pocitově byl rok 2018 určitě pro mnohé nejrychlejším rokem všech dob. Diskuse o kladech a záporech stále více nabírá na věcnosti, bez ohledu na jistou „vlnu nadšení“.

Digitalizace je již na široké frontě chápána jako kontinuální, především ale ve vysoké míře jednotlivým podnikům individuálně uzpůsobený transformační proces s dalekosáhlými vzájemnými dopady i mimo hranice vlastního podniku.

Co to znamená konkrétně?

Znamená to zaprvé, že každý podnik musí digitální transformaci utvářet a urychlovat tak, jak je to pro něj samotného a jeho cíle dobré. Digitální aplikace pro velké podniky se stovkami strojů a lidí jsou jiné než aplikace pro malé a střední podniky. To ale také znamená, že každý podnik se díky digitalizaci stále více stává interaktivní součástí kolaborativní sítě tvorby hodnot, kterou tvoří podukty, služby a data – s konektivitou jako „přístupovým oprávněním“ pro zapojení do spolupráce v rámci průmyslového Internetu.

Jak DMG MORI podporuje své zákazníky v oblasti digitalizace?

Pro nás jako výrobce obráběcích strojů je důležitá rovnováha tradice a moderních přístupů. DMG MORI bude nadále symbolem perfektních výrobních prostředků v oblasti třískového obrábění a pokročilých technologií, jako např. 3D-tisku. Naši zákazníci ale od nás mohou očekávat, že je budeme ve stejné kvalitě komplexně doprovázet při jejich procesu digitalizace.

Co rozumíte pod pojmem komplexně?

Na cestě do digitálního věku výroby má především náš IoTconnector jako obousměrné rozhraní stroje strategický význam daleko přesahující hranice dílny. Přes něj od stroje přenášíme stavové údaje a nesčetná data od senzorů pro navazující analýzy. Na základě získaných poznatků pak postupně zlepšujeme proces – částečně již adaptivně v reálném čase.

Co se souhry mezi strojem a nástrojem týče, tak v prosíťované výrobě víme, které nástroje se kde nacházejí, kde které nástroje budou jako další zapotřebí a jaký je aktuální stav těchto nástrojů. Zákazník tím pádem disponuje všemi informacemi, které potřebuje pro perfektní plánování kapacit a pro logistiku nástrojů.

Za hranicí strojů a nástrojů se v rámci digitální tvorby hodnot stále více soustřeďujeme také na navazující procesy – až po perfektní souhru lidí, služeb a dat v digitální továrně, a za jejími hranicemi také v celých digitálních sítích tvorby hodnot …

Takže neexistuje jedno prosíťování či jedna konektivita?

Ano, tak to je. Každá aplikační úroveň má své požadavky ohledně konektivity. Úroveň 1 se například týká vzdálené podpory v případě servisu. Zde se vyměňují obrázky a videostreamy a zákazníkovi se rychle dostane podpory od experta, který ani nemusí být na místě přítomen. Díky tomu lze minimalizovat prostoje.
Úroveň 2 slouží integraci. Zde se vyměňují soubory mezi softwarovými systémy a stroji – jako například přiřazování NC-programů z CAM systémů daným strojům. Tím se redukují časy manuálních příprav a urychluje průběh procesu.

Úroveň 3 slouží automatizaci. Zde zaznamenáváme základní stavy strojů z jejich řídicích systémů, a to v sekundovém taktu. Plánovací systémy, systémy na řízení údržby a monitorovací systémy mohou pouhým využitím těchto dat zřetelně zvýšit vytížení strojů, ihned reagovat na neplánované prostoje a zajistit pro centrální instanci transparentní přehled přes všechny výrobní procesy. Od úrovní 4 a 5 už je to komplexnější. Zde začínáme stahovat ze stroje data ze senzorů a k zakázkám v taktu 100 až 3 ms.

Pomocí příslušného analytického softwaru můžeme vygenerovat mnoho různých předpovědí k očekávanému stavu strojů, takže již před vznikem neplánované poruchy lze reagovat a poruše předejít nebo během procesu proměřovat obráběné díly a proces adaptivně uzpůsobit.

Co by mělo být prvním krokem směrem k digitalizaci?
Důležitými pro vstup jsou sebekritické určení vlastního stavu v podobě digitálního auditu a postupné plánování s realistickými cíli. Monitoring výkonů strojů je zpravidla dobrým vstupem s velkou užitnou hodnotou, protože na základě shromážděných poznatků lze plánovací a údržbové procesy rychle zlepšit.


FAMOT GRAND OPENING S PRŮCHODNOU DIGITÁLNÍ TVORBOU HODNOT

Investicemi v objemu více než 60 milionů EUR společnost DMG MORI rozšířila a důsledně zmodernizovala tradiční, v roce 1877 založený závod FAMOT v polském Pleszewu s celkovou plochou 50.000 m2. Při slavnostním Grand Opening od 9. do 12. října 2018 byla zákazníkům představena nejen nová montážní hala pro více než 2.000 strojů řad CLX, CMX V a CMX U, nýbrž i působivá digitální továrna – FAMOT Digital Factory.

FAMOT Digital Factory je přesvědčivým výsledkem intenzivní spolupráce tří dceřinných společností DMG MORI – ISTOS, DMG MORI Software Solutions a WERKBLiQ. Polský závod tak působivě dokládá cíle DMG MORI v roli partnera orientovaného na potřeby zákazníků a komplexního průkopníka digitální transformace. Digitální modernizace závodu FAMOT se dotkla všech úrovní tvorby hodnot. Rozhodujícím prvkem zde bylo napojení na IT infrastrukturu DMG MORI co do správy zakázek, dodavatelských řetězců a vztahů k zákazníkům. O nic menší výzvou byla průchodná digitalizace všech vnitropodnikových postupů a systémů – až po integraci manuálních kroků procesů, například montáže. Oba „tématické bloky“ byly zvládnuty mistrně. Podstatným prvkem úspěšné realizace je tzv. „Integration Layer“, integrační vrstva od společnosti ISTOS. Tato otevřená interaktivní platforma umožňuje integraci nejrůznějších specifických aplikací jako ERP, HR nebo správy nástrojů. K tomu patří i software MDE / BDE, centrální vizualizace stavů, správa kmenových dat a variabilní plánování nasazení personálu. Přes „Integration Layer“ běží také webová platforma WERKBLiQ pro údržbu od stejnojmenné dceřinné společnosti DMG MORI.

Grand Opening FAMOT 2018

DIGITALIZACE „END TO END“ OD DMG MORI

Srdcem digitální transformace v závodě FAMOT je ale softwarový systém ISTOS PLANNING SOLUTIONS s moduly PRODUCTION PLANNING, PRODUCTION FEEDBACK a PRODUCTION COCKPIT. V tomto produktivním „trojúhelníku“ lze průchodně automatizovat a optimalizovat všechny procesy plánování výroby, počínaje jemným plánováním zakázek a nasazení personálu až po vizualizaci informací relevantních pro výrobu v grafickém „velíně“. Jako plně integrovaný systém pro plánování a řízení výroby s přímým spojením ke všem strojům a pracovištím umožňuje ISTOS PLANNING SOLUTIONS rozšířené plánování a termínování, přímá zpětná hlášení od strojů nebo strojních pracovišť a kontrolu relevantních dat strojů a procesů v reálném čase. Tak lze ve FAMOTu v kterémkoliv okamžiku transparentně vizualizovat průběh výroby a bezprostředně reagovat na změny.

Průchodná digitalizace v závodě FAMOT a rozšíření mechanické obrobny – k němu patří dvě centra DMU 600 P s dvojitým stolem v nově vybudované XXL hale – tvoří solidní základ pro plánovaný růst. Do r. 2020 se v tomto závodě má vyrobit více než 2.000 vlastních obráběcích strojů značky FAMOT a k tomu 2.000 skeletů a další komponenty a sady dílů pro dalších celkem 3.000 obráběcích strojů různých sesterských podniků v rámci koncernu.